Wednesday, September 9, 2015

The Necessary Second Coming of Arn


As another Lame Cherry exclusive in matter anti matter.

With the invasion of Europe by Tim Rifat's vermin, in the Obama regime's responsibility of gateways to Europe from Syria and Libya, in designer clothed Militant Immigrants, it is now a reality which must be faced, and that is Dr. Andres Breivik, a Norwegian political prisoner, has been proven now, European Prophet, European Protector, European Defender and European Savior, in his Phineas type attack upon the bastardizers of Europe.

For those unfamiliar with Phinehas, there was in the time of Israel an influx of vermin on two legs, who were not of their Faith, were perverts and were degenerate peoples intended for God's annihiliation, as they were a threat to the human Darwin survival of the fittest.
There arose one man, Phinehas who took it upon himself to slaughter the liberals who were coddling, importing and sexing these inferior vermin in order to save the 13 tribes of Israel.

God was highly pleased with Phinehas and spoke to the people concerning his actions in saving them not only from foreign vermin, but from God's wrath in allowing those vermin in.

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy.


This is the theological question in Dr. Breivik, in how will God look upon his actions. If it is Phinehas, God is well pleased with Andres Breivik, and God's wrath is upon the Angela Merkel traitors to the children of God, as much as the Pater Pope calling upon Catholics to take this vermin into their homes, to be raped, robbed, diseased and murdered.

It is though not the Biblical of Dr. Breivik, but the literal in his actions have now proven that hew as absolutely justified in his actions, as much as Phinehas of the Bible or Oliver Cromwell cutting of a monarch's head, to Hermman the father of German identity in his war against the Roman Empire.

Germany is facing over 1 million invaders per year. The official numbers are 500,000, but you know once that sewer trail opens, the numbers of vermin will pour in from Africa and the Mideast, just as the vermin are pouring into America from Asia and Latin Vatican America.

The reality is now that Europe needs Andres Breivik to save her as this blog stated, and the reality is Germany now needs the son of Adolf Hitler to arise to save that nation from complete genocide.
This Russian mongrel Angela Merkel, a product of Soviet mass rape in the east, is pure traitor to the German people and to the people of Europe. She is German in name only, and pure Russian intrigue in her physical form. Her treachery is going to Kosovo Germany, and in a few years the marginalized police state Lutherans are going to be intimidated by this Islamic horde, and Germany will be divided again, with the Germans forced to exist behind the walls.

All through Europe, the story is the same with these 3rd world invaders. They infest the nations and then in savagery and barbarianism intimidate the Europeans for this Moorish expanded Greater Caliph. Europe is now in a situation where there is going to be a repeat of the Moorish Christian Wars of hundreds of years in a fight to the death. Andres Breivik is the modern King Ferdinand of Spain, the Charles Martel of France, the Hermann of Germany and the Richard the Lionheart of England, for he was the lone European who put his life on the line and made the Occam's Razor cut when it needed to be applied, and for this he was made a political prisoner by the Norwegians, when he should have been heralded for the second coming of Arn.

That is the reality which must be faced. Europeans are being enslaved by their Asian Ashkenaz bankers and are now being genocided by waves of Asians and African vermin, while their traitorous leaders ply the Pied Piper, leading them to their holocaust, and criminalize the few who would stand up and save Europe.

For those who do not realize this is now a fight to death across the globe, one day as you are huddled and waiting to be dispatched like a rat in a trap, remember the words here which you read, and you thought this could all be talked to death for a victory.
Andres Breivik the hero of Norway is in prison as a criminal for trying to save Europe, and the European invaders are free to rampage to destroy Europeans.Nuff said.


agtG


Egy másik Lame Cherry exkluzív anyagban anti számít.
Az Európa lerohanása Tim Rifat a férgeket, az Obama-rezsim felelősségére átjárók Európába Szíria és Líbia, a tervező öltözött harcos Bevándorlók, ez már valóság, amely szembe kell nézni, és ez az, Dr. Andres Breivik, a norvég politikai fogoly, bebizonyosodott már, Európai próféta, az európai Protector, európai Defender és az európai Üdvözítő, az ő Phineas típusú támadást intéz a bastardizers Európa.
Mert azok nem ismerik Fineás volt az ideje Izrael beáramló élősködők két lábon, akik nem a hitük, voltak perverzek és voltak degenerált nép szánt Isten annihiliation, mint volt veszélyeztetik az emberi Darwin túlélését a legalkalmasabb.Támadt egy férfi, Fineás, aki magára vállalta, hogy lemészárolják a liberálisok, akik dédelgetés, importáló és szexálás ezek a gyengébb patkányirtás, hogy megmentse a 13 Izrael törzsei közül.
Isten nagyon elégedett Fineás, és beszélt a néphez szóló tettei megmenteni őket, hogy ne csak a külföldi férgeket, hanem az Isten haragja, hogy lehetővé teszik azoknak a kártevők közé.
Fineás fia, Eleázár fia, Áron pap, letért az én haragomat az Izráel fiai, míg bosszút állott az én kedvemért közöttük, hogy én fogyasztott nem az Izráel fiai az én féltékenység.

Ez a teológiai kérdés Dr. Breivik, hogyan fog Isten ránéz tetteit. Ha ez Fineás, az Isten is elégedett Andres Breivik, és Isten haragja fel a Angela Merkel hazaárulók Isten gyermekei, mint a Pater pápa felhívta a katolikusok, hogy ezt az élősködők be otthonaikba, hogy megerőszakolták, kirabolták , beteg és megölték.
Ez bár nem a bibliai Dr. Breivik, de a szó az ő intézkedéseket mára bebizonyosodott, hogy kivág a feltétlenül indokolt a tetteit, mint Fineást a Biblia vagy Oliver Cromwell vágás egy uralkodó fejét, hogy Hermman atyja Német identitás a háború ellen, a Római Birodalom.
Németország előtt álló több mint 1 millió hódítók évente. A hivatalos számok 500.000, de tudod, hogy egyszer csatorna nyomvonal nyílik, a számok a férgek felöntjük Afrikából és Közép-Kelet, csakúgy, mint a kártevők ellen is ömlött be Amerikában Ázsia és Latin-Amerika Vatikán.
A valóság az, most, hogy Európának szüksége van Andres Breivik, hogy megmentse, mivel ez a blog kijelentette, a valóság az, Németország most meg kell fia Adolf Hitler merülnek-e menteni a nemzetet a teljes népirtás.Ez az orosz korcs, Angela Merkel, a termék a szovjet tömeges nemi erőszak keleten, tiszta áruló, hogy a német nép és az európai embereket. Ő a német csak a nevében, és a tiszta orosz intrika fizikai formában. Az ő árulása fog Koszovó Németországban, és néhány éven belül a marginalizált rendőrállam evangélikusok fognak megfélemlíteni ezt iszlám horda, és Németország lesz osztva ismét a németek kénytelenek létezik a falak mögött.
Egész Európában, a történet ugyanaz ezekkel 3. világ betolakodókat. Ők ellepték a népek, majd a vadság és barbarianism megfélemlítsék az európaiak számára ez a mór bővült Nagy kalifa. Európa most egy olyan helyzetben, ahol lesz megismételni a mór keresztény háborúk több száz éve a harcot a halál. Andres Breivik a modern Ferdinánd király, a Spanyol Martell Károly francia, a Hermann Németország és a Oroszlánszívű Richárd Anglia, mert ő volt az egyedüli európai, aki az élete a sorban, és tette a Occam borotvája vágni, ha szükséges kell alkalmazni, és erre ő tette a politikai fogoly a norvégok, amikor kellett volna beharangozott a második eljövetele, Arn.
Ez a valóság, amely szembe kell nézni. Az európaiak kerülnek börtönbe zárják őket a Ázsiai Askhenáz bankárok és ma már genocided a hullámok az ázsiaiak és az afrikai férgek, míg áruló vezetők rétegű Pied Piper, ami őket a holokauszt, és bűncselekménnyé azon keveseknek, akik felállt, és megmenteni Európát.
Azok számára, akik nem veszik észre, ez most a harcot a halál szerte a világon, egy napon, ahogy bújnak, és arra vár, hogy adják fel, mint egy patkány csapda, emlékszel a szavakat itt, amit olvastam, és azt gondoltad, ez mind Beszéltem a halál a győzelemért.Andres Breivik a hős Norvég börtönben, mint egy bűnöző próbál megmenteni Európát, és az európai hódítók szabadon tombol, hogy elpusztítsa az európaiak.


Eleget mondtam.

Als eine andere Lame Kirsche exklusiven in der Materie Antimaterie.
Mit der Invasion Europas durch Tim Rifat ist Ungeziefer, in der Obama-Regimes Verantwortlichkeit des Gateways nach Europa aus Syrien und Libyen, in Designer bekleidet Militant Einwanderer, ist es nun eine Realität, die konfrontiert werden müssen, und das ist Dr. Andres Breivik, ein norwegischer politischer Gefangener, wurde nun bewiesen, Europäische Prophet, Europäische Beschützer, Europäische Defender und europäischen Erlöser, in seinem Phineas Art Angriff auf die bastardizers Europas.
Für die Leser, Pinhas, gab es in der Zeit von Israel ein Zustrom von Ungeziefer auf zwei Beinen, die nicht von ihrem Glauben, waren Perversen und waren entarteten Völker für Gottes annihiliation bestimmt, da sie eine Bedrohung für die menschliche Darwin Überleben waren die Stärksten.Es ergab sich ein Mann, Pinhas, die es auf sich nahm, um die Liberalen, die Verweichlichung wurden, importieren und Geschlechtsbestimmung diese minderwertigen Ungeziefer, um die 13 Stämme Israels zu retten schlachten.
Gott war sehr zufrieden mit Pinhas, und sprach zu den Menschen über seine Handlungen in spart ihnen nicht nur von ausländischen Ungeziefer, sondern von Gottes Zorn in die es den Schädlingen in.
Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Israel durch seinen Eifer um meinetwillen unter ihnen war, dass ich nicht verbraucht die Kinder Israel in meinem Eifer.

Das ist die theologische Frage in Dr. Breivik, in wie wird Gott über seine Handlungen zu suchen. Wenn es Pinhas, Gott ist gut mit Andres Breivik zufrieden, und Gottes Zorn über die Angela Merkel Verräter an der Kinder Gottes, so viel wie der Pater Papst aufforderte Katholiken, diese Schädlinge in ihre Häuser zu nehmen, vergewaltigt zu werden, ausgeraubt , kranken und ermordet.
Es ist zwar nicht das biblische von Dr. Breivik, aber die wörtliche in seinen Handlungen haben nun bewiesen, dass, wie in seinem Handeln absolut gerechtfertigt zu hauen, so viel wie Pinhas der Bibel oder Oliver Cromwell Schneidkopf eines Monarchen, um den Vater von Hermman Deutsch Identität in seinem Krieg gegen das Römische Reich.
Deutschland steht vor über 1 Millionen Eindringlinge pro Jahr. Die offiziellen Zahlen sind 500.000, aber Sie wissen sofort, dass Abwasserpfad geöffnet wird, wird die Zahl der Schädlinge aus Afrika und dem Mittleren Osten gießen, so wie das Ungeziefer aus Asien und Lateinamerika Vatikan Amerika in Amerika Gießen.
Die Realität ist nun, dass Europa Andres Breivik, sie zu retten, wie dieses Blog erklärt, und die Realität ist Deutschland muss nun der Sohn von Adolf Hitler zu entstehen, dass die Nation von der kompletten Genozid zu retten.Dieser russische Mischlings Angela Merkel, ein Produkt der sowjetischen Massenvergewaltigungen im Osten, ist reine Verräter an das deutsche Volk und für die Menschen in Europa. Sie ist in Deutsch nur Namen, und rein russischen Intrigen in ihrer physischen Form. Ihr Verrat an Kosovo Deutschland gehen, und in ein paar Jahren die marginalisierten Polizeistaat Lutheraner gehen, um von dieser islamischen horde einschüchtern lassen, und Deutschland wird wieder aufgeteilt werden, wobei die Deutschen gezwungen, hinter den Mauern existieren.
Alle durch Europa, die Geschichte ist das gleiche mit diesen 3. Welt Invasoren. Sie befallen die Nationen und dann in Wildheit und Barbarei einzuschüchtern die Europäer für diese maurischen erweiterten Großraum Kalifen. Europa ist jetzt in einer Situation, wo es geht um eine Wiederholung der maurischen Christian Kriege von Hunderten von Jahren in einem Kampf auf Leben und Tod sein. Andres Breivik ist die moderne König Ferdinand von Spanien, den Karl Martell von Frankreich, der Hermann Deutschland und der Richard Löwenherz von England, denn er war der einzige Europäer, der sein Leben aufs Spiel zu setzen und machte den Ockhams Rasiermesser geschnitten, wenn es gebraucht angewendet werden, und dafür er ein politischer Gefangener gemacht wurde von den Norwegern, als er sollte für das zweite Kommen Arn wurde eingeläutet haben.
Das ist die Realität, die konfrontiert werden müssen. Europäer von ihren asiatischen Aschkenas Banker versklavt und werden jetzt von Wellen von Asiaten und Afro Ungeziefer genocided, während ihre verräterischen Führern lagig den Rattenfänger, was sie zu ihrem Holocaust und zu kriminalisieren die wenigen, die standhalten würden, und speichern Europe.
Für diejenigen, die nicht wissen, ist dies nun ein Kampf bis zum Tod auf der ganzen Welt, ein Tag, wie Sie drängten sich und warten darauf, wie eine Ratte in der Falle versendet werden an die Worte hier, die Sie lesen, und Sie dachte, das könnte alles sein, bis zum Tod für einen Sieg gesprochen.Andres Breivik der Held von Norwegen ist im Gefängnis als Verbrecher für den Versuch, Europa zu retten, und die europäischen Eindringlinge sind frei, randalieren, um Europäer zu zerstören.
 Come un altro Cherry Lame esclusiva in materia antimateria.
Con l'invasione dell'Europa da parassiti di Tim Rifat, nella responsabilità del regime di Obama di gateway verso l'Europa dalla Siria e Libia, in progettista vestiti immigrati militanti, ora è una realtà che deve essere affrontata, e che è il Dr. Andres Breivik, un norvegese prigioniero politico, è stato dimostrato ora, europeo Profeta, europeo Protector, Defender europeo ed europeo Salvatore, nel suo tipo Phineas attacco contro le bastardizers d'Europa.
Per chi non conosce Fineas, ci fu al tempo di Israele, un afflusso di parassiti su due gambe, che non erano della loro Fede, erano pervertiti ed erano popoli degenerati destinati annientamento di Dio, come lo erano una minaccia per la sopravvivenza di Darwin umano più adatto.Sorse un uomo, Fineas che ha preso su di sé per massacrare i liberali che erano coccole, l'importazione e il sessaggio questi parassiti inferiore al fine di salvare le 13 tribù d'Israele.
Dio è stato molto contento di Phinehas e parlò al popolo riguardo le sue azioni a salvarli, non solo da parassiti stranieri, ma dall'ira di Dio nel permettere quelli parassiti in.
Fineas, figliuolo di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dai figli d'Israele, mentre era animato dal mio zelo in mezzo a loro, che io non ho consumati i figliuoli d'Israele nella mia gelosia.

Questa è la domanda teologica Dr. Breivik, nel modo in cui sarà Dio considerare le sue azioni. Se si tratta di Fineas, Dio si compiace di Andres Breivik, e l'ira di Dio è su i traditori Angela Merkel ai figli di Dio, per quanto il Pater Papa invitando i cattolici a prendere questo parassita nelle loro case, per essere violentata, derubato , malati e assassinato.
E 'anche se non il biblico del dottor Breivik, ma il letterale nelle sue azioni hanno ormai dimostrato che hew come assolutamente giustificato nelle sue azioni, per quanto Fineas del taglio Bibbia o Oliver Cromwell di testa di un monarca, per Hermman il padre di identità tedesca nella sua guerra contro l'Impero Romano.
Germania si trova ad affrontare oltre 1 milione di invasori all'anno. I numeri ufficiali sono 500.000, ma si sa che una volta percorso fogna si apre, il numero dei parassiti saranno versate da Africa e Medio Oriente, così come i parassiti stanno riversando in l'America dall'Asia e Vaticano Latino America.
La realtà è ora che l'Europa deve Andres Breivik di salvarla come questo blog ha dichiarato, e la realtà è ora la Germania ha bisogno il figlio di Adolf Hitler a sorgere per salvare quella nazione dal completo genocidio.Questo bastardo russo Angela Merkel, un prodotto degli stupri di massa sovietica, a est, è puro traditore del popolo tedesco e per i cittadini europei. Lei è tedesca solo nome, e puro intrigo russo nella sua forma fisica. Il suo tradimento sta per il Kosovo in Germania, e nel giro di pochi anni, i luterani polizia di stato emarginati stanno per essere intimidito da questo orda islamica, e la Germania sarà diviso ancora una volta, con i tedeschi costretti a esistere dietro le mura.
In tutta Europa, la storia è la stessa con questi invasori 3 ° mondo. Infestano le nazioni e poi in ferocia e barbarie intimidire gli europei per questo moresco ampliato Greater Califfo. Europa si trova ora in una situazione in cui sta per essere una ripetizione delle guerre cristiane moreschi di centinaia di anni in una lotta all'ultimo sangue. Andres Breivik è il moderno re Ferdinando di Spagna, la Carlo Martello di Francia, la Hermann di Germania e il Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra, perché egli era il solitario europea che ha messo la sua vita in prima linea e ha reso rasoio del Occam tagliata quando aveva bisogno da applicare, e per questo fu fatto prigioniero politico dai norvegesi, quando avrebbe dovuto essere annunciato per la seconda venuta di Arn.
Questa è la realtà che deve essere affrontata. Gli europei vengono schiavi dai loro banchieri asiatici Ashkenaz e sono ora genocided da ondate di asiatici e africani parassiti, mentre i loro capi traditori maneggiano il pifferaio magico, li porta alla loro olocausto, e criminalizzare i pochi che avrebbe alzarsi e salvare l'Europa.
Per coloro che non si rendono conto questo è ora una lotta a morte in tutto il mondo, un giorno, mentre si sono rannicchiati e in attesa di essere spedite come un topo in trappola, ricordate le parole qui che hai letto, e avete pensato tutto questo potrebbe essere parlato con la morte per una vittoria.Andres Breivik l'eroe della Norvegia è in prigione come un criminale per aver cercato di salvare l'Europa, e gli invasori europei sono liberi di scatenarsi per distruggere gli europei.


Nuff said.Comme autre cerisier Lame exclusive dans la matière anti-matière.
Avec l'invasion de l'Europe par la vermine de Tim Rifat, à la responsabilité du régime Obama de passerelles vers l'Europe à partir de la Syrie et de la Libye, dans le concepteur vêtu immigrants militant, il est maintenant une réalité qui doit être confrontée, et qui est le Dr Andres Breivik, un Norvégien prisonnier politique, a été prouvé maintenant, européenne Prophète, Protector européenne, Defender européenne et Sauveur européenne, dans son attaque de type Phineas sur les bastardizers de l'Europe.
Pour ceux qui ne connaissent Pinhas, il y avait dans le temps d'Israël un afflux de la vermine sur deux jambes, qui ne sont pas de leur foi, étaient pervers et étaient peuples dégénérés destinés à l'anéantissement de Dieu, comme ils étaient une menace pour la survie de Darwin humaine du plus fort.Il y eut un homme, Pinhas qui a pris sur lui de massacrer les libéraux qui ont été dorloter, importateurs et sexage ces vermines inférieure afin de sauver les 13 tribus d'Israël.
Dieu était très heureux de Phinéas et parlait aux gens au sujet de ses actions en leur permettant d'économiser non seulement de la vermine étrangère, mais de la colère de Dieu en permettant à ceux vermine dans.
Pinhas, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, alors qu'il était animé de mon zèle au milieu d'eux, que je consumé les enfants d'Israël dans ma jalousie.

Telle est la question théologique Dr Breivik, dans la façon dont Dieu va regarder ses actions. Si elle est Pinhas, Dieu est content de Andres Breivik, et la colère de Dieu est sur les traîtres Angela Merkel à des enfants de Dieu, autant que le Pater pape appelant les catholiques à profiter de cette vermine dans leurs maisons, d'être violée, volé , malade et assassiné.
Il est cependant pas biblique du Dr Breivik, mais le littéral dans ses actions ont maintenant prouvé que HEW comme absolument justifiée dans ses actions, autant que Pinhas de la découpe Bible ou Oliver Cromwell de la tête un monarque, à Hermman le père de identité allemande dans sa guerre contre l'Empire romain.
L'Allemagne est confrontée à plus de 1 million par an envahisseurs. Les chiffres officiels sont 500.000, mais vous savez, une fois que les sentiers d'égout ouvre, les chiffres de la vermine se verser de l'Afrique et le Moyen-Orient, tout comme la vermine affluent dans l'Amérique de l'Asie et l'Amérique latine Vatican.
La réalité aujourd'hui est que l'Europe a besoin Andres Breivik pour la sauver que ce blog a déclaré, et la réalité est l'Allemagne doit maintenant le fils d'Adolf Hitler de se poser pour sauver cette nation du génocide complète.Ce bâtard de Russie Angela Merkel, un produit de viol de masse soviétique à l'est, est traître pur pour le peuple allemand et le peuple de l'Europe. Elle est allemande que de nom, et l'intrigue russe pur dans sa forme physique. Sa trahison va Allemagne Kosovo, et dans quelques années, les luthériens de l'Etat de police marginalisés vont être intimidés par cette horde islamique, et l'Allemagne sera divisée à nouveau, avec les Allemands contraints d'exister derrière les murs.
Tout à travers l'Europe, l'histoire est la même avec ces envahisseurs 3e du monde. Ils infestent les nations et ensuite dans la sauvagerie et la barbarie intimider les Européens pour ce mauresque élargi Grand Calife. L'Europe est aujourd'hui dans une situation où il y aura une répétition des maures Wars chrétiennes de centaines d'années dans une lutte à mort. Andres Breivik est moderne roi Ferdinand d'Espagne, Charles Martel de la France, le Hermann de l'Allemagne et de la Richard Cœur de Lion d'Angleterre, car il était l'européenne solitaire qui a mis sa vie sur la ligne et fait le rasoir d'Occam coupé quand il faut doit être appliquée, et pour cela il a été fait prisonnier politique par les Norvégiens, quand il aurait été annoncée pour la seconde venue de Arn.
Telle est la réalité qu'il faut affronter. Européens sont asservis par leurs banquiers asiatiques Ashkenaz et sont maintenant genocided par des vagues d'Asiatiques et de la vermine africaine, tandis que leurs dirigeants traîtres sillonnent le joueur de flûte, les menant à leur holocauste, et criminaliser les rares qui se levait et sauver l'Europe.
Pour ceux qui ne réalisent pas que ce soit désormais un combat à mort à travers le monde, un jour que vous êtes blottis et attendent d'être expédié comme un rat dans un piège, rappelez-vous les paroles ici que vous lisez, et vous pensé que ce pourrait être tous parlé à mort pour une victoire.Andres Breivik le héros de la Norvège est en prison comme un criminel pour avoir tenté de sauver l'Europe, et les envahisseurs européens sont libres de tout saccager pour détruire les Européens.


Nuff said.Som en annen Lame Cherry eksklusivt i saken anti saken.
Med invasjonen av Europa av Tim Rifat er skadedyr, i Obama regimets ansvar innfallsporter til Europa fra Syria og Libya, i designer kledd Militante innvandrere, er det nå en realitet som må møtes, og det er Dr. Andres Breivik, en norsk politisk fange, har blitt bevist nå, European profeten, European Protector, European Defender og europeisk Frelser, i hans Phineas typen angrep på de bastardizers av Europa.
For de som ikke kjenner Pinehas, var det i tiden av Israel en tilstrømning av skadedyr på to ben, som ikke var av deres tro, var perverse og var degenererte folkeslag ment for Guds annihiliation, som de var en trussel mot menneske Darwin survival of the fittest.Det oppsto en mann, Pinhas som tok på seg å slakte de liberale som ble coddling, import og sexing disse mindreverdig skadedyr for å redde de 13 Israels stammer.
Gud var svært fornøyd med Pinehas og talte til folket om sine handlinger i å redde dem, ikke bare fra utenlandske skadedyr, men fra Guds vrede i slik at de som skadedyr i.
Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, har avvendt min vrede fra Israels barn, fordi han brente av min nidkjærhet iblandt dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet.

Dette er den teologiske spørsmål i Dr. Breivik, i hvordan vil Gud se på hans handlinger. Hvis det er Pinhas, Gud er godt fornøyd med Andres Breivik, og Guds vrede er over de Angela Merkel forrædere til Guds barn, like mye som Pater Paven oppfordret katolikker til å ta dette skadedyr i sine hjem, for å bli voldtatt, ranet , syk og myrdet.
Det er dog ikke den bibelske av Dr. Breivik, men den bokstavelige i hans handlinger har nå bevist at hugge så absolutt berettiget i sine handlinger, like mye som Pinhas av Bibelen eller Oliver Cromwell skjæring av en monark hode, å Hermman far tysk identitet i sin krig mot Romerriket.
Tyskland står overfor over 1 million inntrengerne per år. De offisielle tallene er 500.000, men du vet med en gang at kloakk trail åpner, vil antallet skadedyr hell i fra Afrika og Midtøsten, akkurat som skadedyr er strømme inn i Amerika fra Asia og Latin Vatikanet Amerika.
Realiteten er nå at Europa trenger Andres Breivik for å redde henne som denne bloggen er oppgitt, og realiteten er Tyskland trenger nå sønn av Adolf Hitler for å reise seg for å redde den nasjonen fra komplett folkemord.Denne russiske kjøter Angela Merkel, et produkt av sovjetiske massevoldtekt i øst, er ren forræder mot det tyske folk og til folket i Europa. Hun er tysk i navnet, og ren russisk intriger i hennes fysiske form. Hennes forræderi kommer til Kosovo Tyskland, og i noen år de marginaliserte politiet statlige lutheranere kommer til å bli skremt av denne islamske horde, og Tyskland vil bli delt igjen, med tyskerne tvunget til å eksistere bak murene.
All gjennom Europa, er historien den samme med disse 3dje verden inntrengerne. De hjemsøke de folk og deretter i villskap og barbari skremme europeerne for mauriske utvidet Greater kalif. Europa er nå i en situasjon hvor det kommer til å bli en gjentakelse av den mauriske kristne Wars av hundrevis av år i en kamp på liv og død. Andres Breivik er den moderne kong Ferdinand av Spania, Charles Martel i Frankrike, Hermann Tyskland og Richard Løvehjerte av England, for han var ensom europeer som satte sitt liv på spill og gjorde Ockhams barberkniv klippe når det trengs som skal brukes, og for dette ble han gjort en politisk fange av nordmenn, når han burde ha vært varslet for den andre kommer Arn.
Det er virkeligheten som må møtes. Europeerne blir slaver av sine asiatiske Ashkenaz bankfolk og blir nå genocided av bølger av asiater og afrikansk skadedyr, mens deres forræderiske ledere ply Pied Piper, som fører dem til sin holocaust, og kriminalisere de få som ville stå opp og redde Europa.
For de som ikke skjønner at dette er nå en kamp til døden over hele verden, en dag som du er sammenkrøpet og venter på å bli sendt ut som en rotte i en felle, huske ordene her som du leser, og du trodde dette kunne alle snakket til døden for en seier.Andres Breivik helten i Norge er i fengsel som en kriminell for å prøve å redde Europa, og de europeiske inntrengerne er fri til å herje å ødelegge europeere.


Nuff said.