Monday, January 25, 2016

The Muslim Terror Cock of Sweden

Why Are Folks Flippin Out Over Muslims Rioting In Sweden & Beheading ...

As another Lame Cherry exclusive in matter anti matter.


I am puzzled, but not really with all the rapes going on in Sweden, that no one in the American right has bothered to note something important, and that is Sweden disarmed it's entire population around three years ago.

The reason all of your pundits in the right never bring this up, is due to the fact that none of them are gun owners or buy guns in volume. They are frauds.

The reason I am aware of all of this, is not because some rich person decided to donate 350, 000 dollars to the Lame Cherry in friendly installments so I could afford to buy guns, but is because my brother was employed by Cabelas at that time, and this is the story.

Husqvarna Hammer Double Barrel 12 Gauge Shotgun - HLEBOOKS.comSweden divested itself of thousands of personal heirlooms in firearms. These were the widest array of weaponry, and the one I remember my brother purchased was a double barrel 16 gauge shotgun, that kicked like a 458 elephant gun......the Swedes apparently have shit designs when it comes to shotguns, but in rifles, I have always lusted after a 6.5 Swedish Mauser from their military as they were gems.

In any case, I think my brother got like 3 Swedish firearms, ripped from the Swedish people in their domiciles or they would be criminals against the state for owning guns.
Sort of amusing in this, the Swedes like all Europeans in Obama bitch, piss and moan about America being loaded down with guns, but  the Swedes could only happily make a profit off of selling these firearms in a massive gun dump in America.

Enter into  this the reality now that fine Swedish vulva regions are being nether raped by Muslim terror cocks, due to the fact that Grampa's shotguns are all sitting in America, when they should be straddled by Helga in her giving a cock to a Muslim, with a full load of 16 gauge buckshot.

I simply love shotguns in killing criminals. Beautiful dinner plate size patterns, that blast the life out of rapists in taking the erections out of their raping cocks. Of course, Swedish women have no guns to cock, and only cocks to gun their pussies now. Tis the shame of the liberal world, like American traitors, Obama, Biden, Sanders and Clinton.

That though is the story behind the story which no one knows, because all of you frauds were never around any gun purchases. Shortly after this, the Russians dumped a massive amount of their Nagant class military weapons into America too, but Russians still are loaded for bear, or eagle if the American do not learn to behave themselves as Americans and not Obamites.

So Swedish liberals, disarm their mutton, and the mutton turns into rape sheep for the Muslim terror cock. It is impossible for a Swedish woman to shoot someone with her gun when it is in in America being cared for.......as Swedes did not care for firearms enough to shoot their leaders and install Andres Breivik as Regent Protector.

Just think of the world of Dr. Breivik, as Regent Protector of Scandinavia, Jutland and Germany........Muslim shot, their nuts cut off, dumped into the sea.........Muslims castrated, shot and dumped into the sea.......Muslims dumped into the sea, their nuts shot off and run over by the twin screws of a military boat.

Would that not be the kind of screw we all could  enjoy giving Muslim cock? Yes, that all could have been possible if Sweden had kept her Citizen armed, instead of harmed by Islam.

That is about all the education which is necessary for this moment...........I  have decided I am going to purchase a Smith and Wesson Model 32 in 32 Smith and Wesson, as they are pretty, low recoil girl round, so I can put a bullet between a criminal's eyes and his legs, and it will not look like I am developing a 3rd breast in the check out line.
Smith & Wesson Model 32-1 .38 Special
 See how pretty she is. Ultimate castrating tool as it not only castrates but sears the arteries so the Muslim terror cock survives, so you can hang them or have them ass raped in prison to death.

Now you can say to everyone like you knew this, "Well those Swedish babes are being raped, because the liberals took all their guns away and shipped them to the States."

Nuff Said


agtGRural Germany an 'integration laboratory' for refugees...

Stockholm station overrun by gangs 'stealing and groping'...Som en annan Lame Cherry exklusiv materia anti materia.

Jag är förbryllad, men inte riktigt med alla våldtäkter som pågår i Sverige, att ingen i den amerikanska rätten har brytt sig om att notera något viktigt, och det är Sverige avväpnas det hela befolkningen runt tre år sedan.Anledningen alla dina förståsigpåare i rätt aldrig ta upp detta, beror på det faktum att ingen av dem är vapenägare eller köpa vapen i volym. De är bedrägerier.Anledningen till att jag är medveten om allt detta är inte på grund av någon rik person beslutat att donera 350 000 dollar till Lame Cherry i trevliga omgångar så jag hade råd att köpa vapen, men eftersom min bror var anställd av Cabelas vid den tidpunkten , och detta är berättelsen.

Husqvarna Hammer Double Barrel 12 Gauge Shotgun - HLEBOOKS.com

Sverige avyttrade sig av tusentals personliga arvegods med skjutvapen. Dessa var den bredaste utbud av vapen, och jag minns min bror köpte var en dubbel fat 16 gauge hagelgevär, som sparkade som en 458 elefant pistol ...... svenskarna har uppenbarligen skit mönster när det gäller hagelgevär, men i gevär, har jag alltid lust till 6,5 Svenska Mauser från sin militära som de var pärlor.I vilket fall som helst, jag tror att min bror fick som 3 svenska skjutvapen, slet från svenska folket i sitt hemvist eller de skulle vara brottslingar mot staten för att äga vapen.Typ av underhållande i detta, svenskarna som alla européer i Obama tik, pissa och moan om Amerika lastas ned med vapen, men svenskarna kunde bara glatt göra en vinst på att sälja dessa skjutvapen i en massiv vapen dumpning i Amerika.Ingå detta verklighet nu att fina svenska vulva regioner håller nedre våldtagen av muslimska terror tuppar, på grund av det faktum att Grampa s hagelgevär alla sitter i Amerika, när de borde bredbent av Helga i hennes ger en kuk att en muslim, med en full last av 16 gauge hagel.Jag bara älskar hagelgevär i döda brottslingar. Vackra middag plattan storlek mönster att spränga livet ur våldtäktsmän att vidta de erektioner ur sina våldta tuppar. Naturligtvis, svenska kvinnor har inga vapen att kuk, och bara tuppar till pistolen deras mesar nu. Tis skam den liberala världen, som amerikanska förrädare, Obama, Biden, Sanders och Clinton.Det är dock historien bakom historien som ingen vet, eftersom alla av er bedrägerier var aldrig runt någon vapeninköp. Kort efter detta, ryssarna dumpade en massiv mängd av deras Nagant klass militära vapen i Amerika också, men ryssarna fortfarande laddas för björn eller örn om den amerikanska inte lära sig att uppföra sig som amerikaner och inte Obamites.Så svenska liberaler, avväpna deras fårkött och fårkött förvandlas till våldtäkt får för den muslimska terror kuk. Det är omöjligt för ett svenskt kvinna att skjuta någon med sin pistol när den är i Amerika vårdas för ....... svenskar inte brydde sig om skjutvapen nog att skjuta sina ledare och installera Andres Breivik som Regent Protector.Tänk bara på världen av Dr Breivik, som Regent Protector of Scandinavia, Jylland och Tyskland ........ muslimsk skott, skära nötter bort, dumpas i havet ......... muslimer kastrerade skott och dumpas i havet ....... muslimer dumpas i havet, tillhörande muttrar iväg något skott och överkörda av de två skruvarna till en militär båt.Skulle det inte vara den typ av skruven vi alla kunde njuta av att ge muslimska kuk? Ja, att alla kunde ha varit möjligt om Sverige hade hållit henne Citizen beväpnad, i stället för skada av islam.Det handlar om all den utbildning som är nödvändig för detta ögonblick ........... Jag har beslutat jag ska köpa en Smith and Wesson Model 32 i 32 Smith and Wesson, eftersom de är ganska låg rekyl flicka runt, så jag kan sätta en kula mellan en straff ögon och hans ben, och det kommer inte att se ut som jag håller på att utveckla en 3: e bröst i utcheckningen linjen.
Smith & Wesson modell 32-1 0,38 Special
 
Se hur vacker hon är. Ultimata kastrera verktyg eftersom det inte bara kastrerar utan sears artärerna så den muslimska terrorkranen överlever, så att du kan hänga dem eller ha dem röv våldtagen i fängelse till döds.

Nu kan du säga till alla som du visste det, "Ja de svenska brudar våldtas, eftersom liberalerna tog alla sina vapen bort och levererade dem till USA."Nog sagt
Als eine andere Lame Kirsche exklusiven in der Materie Antimaterie.

Ich bin verwirrt, aber nicht wirklich mit all den Vergewaltigungen los in Schweden, dass niemand in der amerikanischen Recht hat die Mühe gemacht, etwas Wichtiges beachten, und das ist Schweden entwaffnet es gesamte Bevölkerung in der Umgebung von vor drei Jahren.Der Grund, warum alle Ihre Experten im rechten nie erwähne dies ist aufgrund der Tatsache, dass keiner von ihnen sind Waffenbesitzer oder kaufen Pistolen im Volumen. Sie sind Betrügereien.Der Grund, warum ich bin mir bewusst, all dies ist nicht, weil einige reiche Person beschlossen, donate 350, 000 Dollar auf den Lame Cherry in freundliche Raten, so dass ich konnte es sich leisten, um Waffen zu kaufen, aber es ist, weil mein Bruder wurde von Cabelas zu dieser Zeit beschäftigt und dies ist die Geschichte.

Husqvarna Hammer Double Barrel 12 Gauge Shotgun - HLEBOOKS.com

Schweden trennte sich von Tausenden von persönlichen Erbstücke mit Schusswaffen. Dies waren die umfangreichen Palette von Waffen, und die, die ich erinnere mich an meinen Bruder gekauft war ein doppeltes Faß 16 Gauge Schrotflinte, die wie ein 458 Elefanten Gewehr getreten ...... die Schweden haben offenbar Scheiße Designs, wenn es um Schrotflinten kommt, aber in Gewehre, ich habe immer nach einer 6,5 Swedish Mauser von ihren militärischen lüstern wie sie Edelsteine ​​waren.Auf jeden Fall, ich glaube, mein Bruder hat wie 3 schwedische Feuerwaffen, zerrissen von den schwedischen Menschen in ihren Wohnsitz oder sie würden Verbrecher gegen den Staat für den Besitz Pistolen sein.Art amüsant in diesem, die Schweden wie alle Europäer in Obama Hündin, Pisse und stöhnen über Amerika herunter mit Waffen geladen, aber die Schweden konnten einen Gewinn nur glücklich machen off der Verkauf dieser Feuerwaffen in einer massiven gun Dump in Amerika.Geben Sie in das jetzt die Realität, dass feine schwedische Vulva Regionen werden nether von muslimischen Terror Schwänze vergewaltigt, aufgrund der Tatsache, dass Grampas Schrotflinten sitzen alle in Amerika, in dem diese von Helga in ihr geben einen Schwanz zu einem muslimischen gespreizt werden, eine volle Ladung von 16 Gauge Schrotkugeln.Ich liebe einfach Flinten bei der Abtötung von Kriminellen. Schöne Teller Größe Muster, dass Explosion das Leben aus Vergewaltiger bei der Ergreifung der Erektionen aus ihrer Vergewaltigung Schwänze. Natürlich schwedischen Frauen haben keine Waffen, um zu spannen, und erst Hähne zur Pistole jetzt ihre Fotzen. Tis die Schande der liberalen Welt, wie American Verräter, Obama, Biden, Sanders und Clinton.Dass, obwohl die Geschichte hinter der Geschichte, die niemand kennt, weil ihr alle Betrügereien waren nie um jede Waffe Einkäufe. Kurz danach die Russen geworfen eine enorme Menge an ihren Nagant Klasse militärischen Waffen in Amerika auch, aber die Russen noch für Bären geladen oder Adler, wenn die amerikanische nicht lernen, sich selbst als Amerikaner und nicht Obamites verhalten.So schwedischen Liberalen, entwaffnen ihre Hammelfleisch, und das Hammelfleisch verwandelt sich in Vergewaltigung Schafe für die muslimische Terror Schwanz. Es ist unmöglich, eine schwedische Frau, jemanden mit ihrer Waffe zu schießen, wenn sie in in Amerika wird aufgehoben ....... wie Schweden nicht für Feuerwaffen genug, um ihre Führer zu schießen und zu installieren Andres Breivik als Regent-Schutz zu sorgen.Man denke nur an die Welt von Dr. Breivik und den Regent Beschützer von Skandinavien, Jütland und Deutschland ........ Muslim erschossen, schneiden ihre Nüsse aus, geworfen in das Meer ......... Muslime kastrierten , erschossen und kippte in das Meer ....... Muslime geworfen in das Meer, die Muttern abgeschossen und überfahren von den Doppelschnecken von einem Militärboot.Wäre das nicht die Art von Schrauben wir alle genießen konnten geben muslimischen Schwanz sein? Ja, das alles könnte möglich gewesen, wenn Schweden war von Islam geschadet ihrer Bürger bewaffneten gehalten, statt.Das ist etwa die ganze Erziehung, die auf diesen Moment notwendig ist ........... Ich habe beschlossen, ich werde eine Smith and Wesson Modell 32 in 32 Smith and Wesson zu kaufen, wie sie sind hübsch, geringe Rückstoß Mädchen Runde, so kann ich eine Kugel zwischen die Augen einer kriminellen und die Beine gestellt, und es wird nicht wie Ich entwickle eine dritte Brust in der Check-out Linie.
Smith & Wesson Modell 32-1 .38 Special
 
Sehen Sie, wie schön sie ist. Ultimative kastrierenden Werkzeug, wie es kastriert nicht nur, aber Sears die Arterien, so dass die muslimische Terror Hahn überlebt, so können Sie sie zu hängen oder haben sie ass im Gefängnis zu Tode vergewaltigt.

Jetzt können Sie jeder sagen, wie Sie dies wusste: "Nun diese Swedish Babes sind vergewaltigt, weil die Liberalen nahmen alle ihre Waffen weg und transportiert sie den Staaten."Nuff sagteComme autre cerisier Lame exclusive dans la matière anti-matière.

Je suis perplexe, mais pas vraiment avec tous les viols se passe en Suède, que personne dans le droit américain a pris la peine de noter quelque chose d'important, et que la Suède est désarmé sa population entière autour il ya trois ans.La raison de tous vos experts dans le droit de ne jamais en parler, est dû au fait qu'aucun d'entre eux sont propriétaires d'armes à feu ou acheter des armes en volume. Ils sont des fraudes.La raison pour laquelle je suis conscient de tout cela, est non pas parce que quelque personne riche a décidé de faire don de 350 000 dollars pour le Boiteux Cherry à versements amicaux je pouvais me permettre d'acheter des armes, mais est parce que mon frère a été employé par Cabelas à ce moment- , et cela est de l'histoire.

Husqvarna Marteau Double Barrel Shotgun 12 Gauge - HLEBOOKS.com

La Suède se départie de milliers de divers objets personnels d'armes à feu. Ceux-ci étaient le plus large éventail d'armes, et celle que je me souviens de mon frère a acheté était un double barillet 16 fusil de calibre, qui a débuté comme un pistolet 458 éléphant ...... les Suédois ont apparemment conceptions de merde quand il vient à des fusils de chasse, mais dans les fusils, je l'ai toujours convoité 6,5 suédois Mauser de leur armée comme ils étaient gemmes.En tout cas, je pense que mon frère a obtenu que 3 armes à feu suédois, arraché du peuple suédois dans leurs domiciles ou ils seraient criminels contre l'Etat pour la possession d'armes à feu.Trier des amusant dans ce domaine, les Suédois comme tous les Européens dans chienne Obama, pisse et gémissent sur l'Amérique étant chargé vers le bas avec des fusils, mais les Suédois ne pouvaient heureusement faire un profit hors de la vente de ces armes à feu dans une décharge de pistolet massif en Amérique.Entrez dans ce la réalité maintenant que fines régions vulve suédoises sont Nether violées par des coqs de terroristes musulmans, en raison du fait que les fusils de chasse de Grampa sont tous assis en Amérique, alors qu'ils devraient être enfourché par Helga en lui donnant un coq à un musulman, avec une pleine charge de chevrotine de calibre 16.Je adore tout simplement des fusils de chasse pour tuer les criminels. Beaux modèles de taille de la plaque de dîner, cette explosion de la vie hors de violeurs en prenant les érections de leurs bites viol. Bien sûr, les femmes suédoises ont pas de fusils pour armer, et seulement des coqs de pistolet leurs chattes maintenant. Tis la honte du monde libéral, comme des traîtres américains, Obama, Biden, Sanders et Clinton.Ce bien est l'histoire derrière l'histoire que personne ne connaît, parce que tous vous fraudes ont jamais autour des achats d'armes à feu. Peu de temps après, les Russes déversé une quantité massive de leurs armes de guerre de classe Nagant en Amérique aussi, mais les Russes sont encore chargés de l'ours, ou un aigle si l'Amérique ne pas apprendre à se comporter comme des Américains et non Obamites.Donc libéraux suédois, désarment leur mouton et le mouton se transforme en moutons de viol pour le coq de la terreur musulmane. Il est impossible pour une femme suédoise de tirer sur quelqu'un avec son arme quand il est en en Amérique étant soignés ....... que les Suédois ne se souciaient pas assez d'armes à feu pour tirer leurs dirigeants et installer Andres Breivik comme Regent Protector.Il suffit de penser le monde du Dr Breivik, comme Regent Protecteur de la Scandinavie, Jutland et l'Allemagne ........ tir musulmane, leurs noix coupées, déversés dans la mer ......... musulmans castrés , tir et déversés dans la mer ....... musulmans déversés dans la mer, leurs noix tiré hors tension et écrasés par les deux hélices d'un bateau militaire.Serait-ce pas le genre de vis nous avons tous pu profiter donnant coq musulmane? Oui, que tout aurait pu être possible si la Suède avait gardé son citoyen armé, au lieu de lésés par l'Islam.Voilà à peu près tout de l'éducation qui est nécessaire pour ce moment ........... je l'ai décidé que je vais acheter un Smith et Wesson Model 32 à 32 Smith et Wesson, car ils sont assez, faible recul fille ronde, afin que je puisse mettre une balle entre les deux yeux d'un criminel et ses jambes, et il ne sera pas ressembler Je développe un 3ème sein dans la ligne de départ.
Smith & Wesson Model 32-1 .38 Special
 
Voyez comment elle est jolie. Outil de castratrice ultime car il châtre non seulement mais Sears les artères de sorte que le robinet de la terreur musulmane survit, de sorte que vous pouvez les accrocher ou les faire cul violée en prison pour la mort.

Maintenant vous pouvez dire à tout le monde comme vous le saviez, "Eh bien ces nanas suédoises sont violées, parce que les libéraux ont pris toutes leurs armes loin et les expédiées aux États."Nuff saidВ качестве другого Ламе Черри исключительной в материи анти материи.

Я озадачен, но на самом деле не со всеми изнасилования происходит в Швеции, что никто в американском праве не удосужился отметить то важное, и это Швеция разоружены это все население около трех лет назад.Причина всех ваших мужей в праве не довести это до, связано с тем, что ни один из них не являются владельцы оружия или купить оружие в объеме. Они мошенничества.Причина Я знаю всего этого, не потому, что какой-то богатый человек решил пожертвовать 350 000 долларов, чтобы Ламе Черри в дружеских рассрочку, так что я мог позволить себе купить оружие, но потому, что мой брат был нанят Cabelas в то время и это история.

Husqvarna Молот двустволка 12-го калибра дробовик - HLEBOOKS.com

Швеция самоустанился тысяч личных реликвий огнестрельного оружия. Это были наиболее широкий вооружения, а я помню мой брат купил был двойной ствол 16 калибра ружье, что выгнали, как слон 458 пистолет ...... шведы, очевидно, имеют дерьмо конструкций, когда речь идет ружей, но в винтовках, я всегда жаждал 6,5 шведской Маузер из своих военных, как они были драгоценные камни.В любом случае, я думаю, что мой брат получил, как 3 шведских огнестрельного оружия, разорвал от шведских людей в их обители, или за владение оружием они преступники против государства.Сортировать забавно в этом, шведы, как и все европейцы в Обамы сука, моча и стонать о Америка загружается вниз с оружием, но шведы могли только счастливо сделать прибыль от продажи этих огнестрельное оружие в массивном пушки свалке в Америке.Введите в это реальность теперь, прекрасные шведские вульва регионы будучи нижний изнасиловал мусульманских петухов террор, в связи с тем, что ружья дедушка являются все сидит в Америке, когда они должны быть оседлал по Helga в ней давая петуха мусульманину, с полный нагрузка 16 калибра картечью.Я просто люблю ружья в убийстве преступников. Красивые узоры размер ужин пластины, что взрыв жизнь из насильников в принятии эрекции из их насилуют петухов. Конечно, шведские женщины не имеют оружия, чтобы петух, и только поднимает на пистолет их киски настоящее. Тис стыда либеральной мире, как американские предатели, Обамы, Байден, Сандерс и Клинтон.Чтобы хоть история за историей, которую никто не знает, потому что все из вас махинаций никогда не были вокруг любых пистолет покупок. Вскоре после этого, русские сбрасывали огромное количество своих классовых Наган военного оружия в Америке тоже, но русские все еще загружаются на медведя, или орел, если американская не научиться вести себя как американцы и не Obamites.Так шведские либералы, разоружить их баранину, и баранина превращается в изнасиловании овец для мусульманского террора петуха. Это невозможно для шведка стрелять кто-то с пистолетом, когда он находится в Америке в настоящее время заботятся ....... а шведы не заботиться огнестрельного оружия достаточно, чтобы снимать их лидеров, а также установить Андрес Брейвик, как Regent протектор.Просто думаю, что в мире доктора Брейвика, как регент защитник Скандинавии, Ютландии и Германии ........ мусульманского выстрела, их гайки отрезали, сбросили в море ......... мусульмане кастрировали , выстрелил и бросил в море ....... мусульмане сбрасывали в море, их орехи оторвало и сбил близнецов винтов военном катере.Разве это не вид винта все мы могли наслаждаться давая мусульманскую петух? Да, все было бы возможным, если Швеция держал ее гражданин вооружен, а вред от ислама.Это обо всем образование, которое необходимо для этого момент ........... я решил я собираюсь купить Смит и Вессон Модель 32 в 32 Смит и Вессон, так как они довольно низкой отдачи Девушка круглые, так что я могу пулю между глаз преступника и его ноги, и он не будет выглядеть, как я занимаюсь разработкой 3-й грудь в отъезде, линия.
Смит Вессон Модель и 32-1 .38 Special
 
Посмотрите, как она красива. Окончательный кастрирующий инструмент, так как не только иссушает кастрирует но артерий, так что мусульманское террор петух выживает, так что вы можете повесить их или иметь их задницу изнасиловал в тюрьме до смерти.

Теперь вы можете сказать всем, как вы это знали, "Ну эти шведские младенцы насилуют, потому что либералы приняли все свои пушки в сторону и отправили их в Штаты."Достаточно