Friday, June 24, 2016

BREXIT: The Choice of a New Generation
It is time to replace these nationalist traitors with Nationalist LeadersAs another Lame Cherry exclusive in matter anti matter.


For the love of nation, it is time for Europe to rise to their ancestry as Donald Trump has led America, and in peace, rise to the best of Queen Victoria, Kaiser Wilhelm, Charles Martel and Frederick the Great.

It is time for greatness and glory and a shedding of this dirge of mongrelism and socialism. It is time for Europe and America to put forth individual nations with leadership, so that this economic depression will be solved, so that in Muslim invasion, the world does not raise up an Adolf Hitler to be made war against as he tries to save Germany.

It is time for Merkel and Cameron to be swept to the Obama bin of history for their epic betrayals and degeneracy. It is time for America in Donald Trump, Russia in Vladimir Putin, La Pen in France, Farage in England, with real nationalists from Norway, Sweden, Spain, Germany, Greece and Italy to be established, to harness prosperity, not for the collective, but for the individual good.The Anglo Saxon is speaking, as Russia has spoken. It is time for our Protestant religion to restore our morals and our place with God. It is time for the peculiar best qualities of individual races be championed to bring a Golden Age to this world, where the 99% governs themselves, instead of being ruled by the 1%.

Let us be honest in this that the European Union was nothing but exploitation of the  Southern European by the Northern European, as both fed off the Eastern European, as all devoured the wealth of America in oil for dollars in which Americans bled, while the caste lived in the luxury of their 30 hour weeks and weeks of paid vacations.

It is time for the New Generation to arise to save us from plotted World War IV's, for we the peoples to be cropped like wool from a sheep. We have the right to our Nations. We the People have the Right to life, liberty and our pursuits to fulfill our moral lives.

Do not be deluded though, because England only was allowed to Brexit, in the vote not being stolen as in Austria, so a plotting group of aristocracy and financiers in Europe  can seize power in a 10 nation common dictatorship, to once again attempt to strike out and rule and cause wars. It is time though, the Theodore Roosevelt time that each of our nations have healthy competition and not be led into another war that none of us desire.

Let the German arise. Let the English arise. Let the French arise. Let the Scandinavian arise. Let the Spaniard arise. Let the Pole arise. Let the Czech arise. Let the Hungarian arise. Let the Greek arise. Let the Italian arise. Let them sing their national pride and boast of their heroes of old. Let the American join them and the Russian join them in a harmony where prosperity is work rewarding the individual to the lives all of us fought for in our generations.

The choice of a New Generation is not a united planet, but a planet united in the beauty of individual nations separate, but of the whole planet earth.

My God, let us fix the problems in returning the invaders to their lands, giving them land, hammer and shovel to build their destinies, and struggle like all of us for a government and future for our children as we decide.

Let us all exit this dark world of the feudal few and enter the Golden Age for all peoples willing to cherish their own, in God, Family and Country.

Amen and Amen


It is time for the traitors to face arrest and the full punishment of the treacherous who seek national genocide of the true and native peoples.


KHAN: YOU'RE WELCOME IN LONDONISTAN
CITY WANTS OUT OF UK!


 Hillary, Obama on WRONG side of history...
Second MAJOR BLOW to Obama in as many days...
 agtG

Je na čase nahradiť tieto nacionalistické zradca s nacionalistické vodcu


Ako ďalšie Lame Cherry exkluzívnym v hmote proti záležitosti.

Pre lásku národa, je čas, aby Európa vzrásť na ich predkov ako Donald Trump viedla Amerike a v pokoji, stúpnuť na to najlepšie z kráľovnej Viktórie, Kaiser Wilhelm, Charlesa Martela a Bedřicha Veľkého.
Je čas na veľkosti a sláve a prelievanie tohto spevu z mongrelism a socializmu. Je na čase, pre Európu a Ameriku, aby tam jednotlivé národy vedenie, takže táto ekonomická kríza bude vyriešená tak, že v moslimskej invázii, svet nemá pozdvihnem Adolfa Hitlera, ktoré majú byť vykonané vojnu, ako sa snaží zachrániť Nemecko ,
Je načase, aby Merkelová a Camerona, ktoré majú byť pozametal do Obama bin histórie ich epické zrady a degenerácie. Je na čase, pre Ameriku v Donald Trump, Rusko v Vladimira Putina, La Pen vo Francúzsku, Farage v Anglicku, s reálnymi nacionalistami z Nórska, Švédska, Španielska, Nemecka, Grécka a Talianska, ktoré majú byť stanovené, ako využiť prosperity, nie pre kolektívne , ale aj pre jednotlivé tovary.
    
JE TO BREXIT! VÝSLEDKY ...
    
Sky Live ... BBC LIVE ...
    
Francúzsko, Taliansko, Holandsko teraz chcú referendum ...
    
POUND v historickom COLLAPSE ... Stocks otras ... Ponorte sa ochrany Tímy mobilizovať ... Globálne banky sa snažia upokojiť ... Sorosa GOES SHORT ...
    
Greenspan: "Iba špička ľadovca" ...
    
CAMERON OUT ... BORIS IN?
    
Merkelová varuje pred kneejerk reakcie ...
    
FARAGE vo víťazstvo ...
    
"Európa bude klesať veľmi skoro" ...
    
Hillary, Obama na zlej strane dejín ...
    
Druhý hlavný rána do Obama v čo najväčšom počte dní ...
    
Brexit by mohlo signalizovať Trump víťazný Biely dom ...
    
Seizmický zlom s Európou hľadá paralely s rastom ...
    
Globálneho poriadku otrasený
    
TRUMP: TIME veriť v AMERICA

   Anglo Saxon hovorí, pretože Rusko je hovorený. Je čas, aby naše protestantská náboženstvo obnoviť našu morálku a naše miesto s Bohom. Je čas, aby podivné najlepšie vlastnosti jednotlivých závodov sa presadzoval priniesť zlatý vek na tomto svete, kde 99% riadi sami, namiesto toho, aby vládol 1%.
Buďme úprimní v tom, že Európska únia bola len využitie pre juhoeurópske od severnej Európy, pretože obe kŕmené off východnej Európy, ako všetci zjedol bohatstva Ameriky v oleji za doláre, v ktorom Američania Bled, zatiaľ čo kasta žili v prepychu svojich 30hodinovou týždne a týždne platenej dovolenky.
Je čas, aby nová generácia mohli vzniknúť, aby nás zachránil od vynesené svetovej vojny IV je, pretože sme národy, ktoré majú byť orezaný ako vlna z oviec. Máme právo na našich národov. My ľudia majú právo na život, slobodu a naše prenasledovanie splniť naše morálne život.
Nenechajte sa klamať hoci, pretože iba Anglicko bola ponechaná Brexit pri hlasovaní nebudú ukradnuté ako v Rakúsku, takže parcelovanie skupina šľachty a finančníkov v Európe môžu chopiť sa moci v 10 národ spoločné diktatúry, znova pokúsi udrieť out a pravidlo a spôsobiť vojny. Je na čase, aj keď je doba Theodore Roosevelt, že každý z našich národov majú zdravú konkurenciu a nesmie byť vedený do ďalšej vojny, že nikto z nás túži.
Nechajte nemecký vznikajú. Nechajte anglický vznikajú. Nechajte francúzsky vznikajú. Nechajte škandinávsky vznikajú. Nechajte Španiel vznikajú. Nechajte Pole vznikajú. Nechajte České vznikajú. Nechajte maďarský vznikajú. Nechajte grécky vznikajú. Nechajte taliansky vznikajú. Nech si spievať ich národnú hrdosť a chváliť ich hrdinov starý. Nech sa k nim pripojil americký a ruský pripojiť sa k nim v harmónii, kde prosperita je práca odmeňovať jednotlivca pre ľudské životy každého z nás bojovali v našich generácií.
Voľba novej generácie nie je United Planet, ale planéta zjednotení v kráse jednotlivých národov oddeľujú, ale celej planéte Zem.
Bože môj, dajte nám opraviť problémy pri návrate útočníkov do svojich krajín, čo im pôdy, kladivo a lopatu stavať svoj osud, a bojovať ako my všetci pre vládu a budúcnosť pre naše deti, ako sa rozhodneme.
Nechajte nás všetkých výstupných tento temný svet feudálne málo a vstupujeme do Zlatého veku pre všetkých ľudí, ktorí sú ochotní ctiť ich vlastné, v Boha, rodinu a krajinu.
Veru aj amen


agtG


Пришло время заменить эти националистические предатели с националистическими лидерами


В качестве еще одного Хромой Cherry в эксклюзивном материи анти материи.

За любовь к нации, настало время для Европы вырастет до своей родословной, как Дональд Трамп привел Америку, и в мире, подняться к лучшему королевы Виктории, кайзера Вильгельма, Карла Мартелла и Фридриха Великого.
Настало время для величия и славы и пролития этой Панихида mongrelism и социализма. Настало время для Европы и Америки, чтобы выдвинуть отдельные страны с руководством, так что эта экономическая депрессия будет решена, так что в мусульманском вторжения, мир не воздвигнет Адольф Гитлер будет воевать против, как он пытается спасти Германию ,
Настало время для Меркель и Кэмерон быть охваченными к Obama бен истории для своих эпических предательств и вырождением. Настало время для Америки в Дональда Трампа, Россия во Владимире Путине, Ла-Пен во Франции, Farage в Англии, с настоящими националистами из Норвегии, Швеции, Испании, Германии, Греции и Италии, который будет создан, чтобы использовать процветание, а не для коллектива , но для индивидуального блага.
    
ЭТО BREXIT! РЕЗУЛЬТАТЫ...
    
SKY в прямом эфире ... BBC ...
    
Франция, Италия, Нидерланды, теперь хотят ... Референдум
    
Фунтом COLLAPSE ... ИСТОРИЧЕСКОЙ АКЦИИ качали ... Окунитесь Protection Команды мобилизуют ... Глобальные банки стремятся успокоить ... СОРОС GOES SHORT ...
    
Гринспен: «Только верхушка айсберга" ...
    
КАМЕРОН OUT ... БОРИС IN?
    
Меркель предостерегает от kneejerk реакции ...
    
Farage победою ...
    
«Европа будет падать очень скоро" ...
    
Хиллари, Обама на изнаночной стороне истории ...
    
Второй серьезный удар по Обаме, как много дней ...
    
Brexit может стать сигналом победы Трампа Белый дом ...
    
Сейсмические разрыв с Европой проводит параллели с повышением ...
    
Global Order тряхнуло
    
TRUMP: ВРЕМЯ ВЕРИТЬ В АМЕРИКЕ

   Англосаксонской говорит, как сказал Россия. Настало время для нашей протестантская религия, чтобы восстановить наши нравы и наше место с Богом. Настало время своеобразные лучшие качества отдельных рас быть отстаивали, чтобы принести Золотой Век в этот мир, где 99% сами регламентирует, вместо того чтобы он господствовал на 1%.
Давайте будем честными в этом, что Европейский Союз не было ничего, кроме эксплуатации Южной Европы по Северной Европы, как и подпитывали Восточной Европы, так как все пожирал богатство Америки в нефти за доллары, в которых американцы кровоточили, в то время как кастовая жили в роскоши их 30 часов в неделю и недель оплачиваемого отпуска.
Настало время для нового поколения, чтобы возникнуть, чтобы спасти нас от нанесены IV мировой войны, ибо мы, народы должны быть обрезаны, как шерсть от овец. Мы имеем право на наших Наций. Мы, люди имеют право на жизнь, свободу и наши занятия, чтобы выполнить наши моральные жизни.
Не обольщайтесь, хотя, потому что Англия только разрешили Brexit, в голосовании не воруют, как в Австрии, так зарисовки группа аристократии и финансистов в Европе может захватить власть в 10 нации общей диктатуры, чтобы в очередной раз попытаться ударить из и правил и причиной войн. Настало время, хотя, время Теодор Рузвельт, что каждый из наших народов есть здоровую конкуренцию и не впасть в другую войну, что никто из нас не желают.
Пусть возникают немецкий. Пусть английский возникают. Пусть возникают французы. Пусть возникают скандинавский. Пусть возникают испанец. Пусть возникает полюс. Пусть возникает Чехия. Пусть возникают венгерский. Пусть возникает греческий. Пусть возникают итальянский. Пусть они поют свою национальную гордость и похвастаться своими героями старых. Пусть американский присоединиться к ним и России присоединиться к ним в гармонии, где процветание работа награждая человека к жизни все мы боролись за наших поколений.
Выбор нового поколения не единая планета, но планета объединяет в красоте отдельных стран по отдельности, но и всей планеты Земля.
Боже мой, давайте исправить проблемы в возвращении захватчиков на свои земли, предоставляя им землю, молоток и лопату, чтобы построить свою судьбу, и изо всех сил, как и все из нас для правительства и будущего для наших детей, как мы решим.
Давайте все выездные этот темный мир феодальный мало, и войти в Золотой век для всех народов, желающих лелеять свои собственные, в Бога, семьи и страны.
Аминь и Аминь


agtGIl est temps de remplacer ces traîtres nationalistes avec les leaders nationalistes


Comme autre cerise Lame exclusive dans la matière anti-matière.

Pour l'amour de la nation, il est temps pour l'Europe de s'élever à leur ascendance comme Donald Trump a conduit l'Amérique, et dans la paix, relever le meilleur de la reine Victoria, Kaiser Wilhelm, Charles Martel et Frédéric le Grand.
Il est temps pour la grandeur, la gloire et une effusion de ce chant de mongrelism et le socialisme. Il est temps pour l'Europe et l'Amérique pour mettre les nations selon individuels avec la direction, de sorte que cette dépression économique sera résolu, de sorte que dans l'invasion musulmane, le monde ne soulève pas un Adolf Hitler à faire la guerre contre comme il essaie de sauver l'Allemagne .
Il est temps pour Merkel et Cameron à balayer à la poubelle de l'histoire Obama pour leurs trahisons épiques et dégénération. Il est temps pour l'Amérique de Donald Trump, la Russie Vladimir Poutine, La Pen en France, Farage en Angleterre, avec de vrais nationalistes de la Norvège, la Suède, l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce et l'Italie à établir, d'exploiter la prospérité, non pour le collectif , mais pour le bien individuel.
    
IT'S A BREXIT! RÉSULTATS...
    
SKY EN DIRECT ... BBC en direct ...
    
France, Italie, Pays-Bas maintenant Voulez-vous un référendum ...
    
POUND EN CHUTE HISTORIQUE ... STOCKS Bercé ... Plunge Protection équipes Mobilize ... Les banques mondiales cherchent à rassurer ... SOROS GOES SHORT ...
    
GREENSPAN: «Juste pointe de l'iceberg» ...
    
CAMERON OUT ... BORIS IN?
    
Merkel met en garde contre la réaction instinctives ...
    
FARAGE EN VICTOIRE ...
    
«L'Europe va tomber très bientôt» ...
    
Hillary, Obama sur le mauvais côté de l'histoire ...
    
Deuxième coup majeur à Obama en autant de jours ...
    
Brexit pourrait signaler Trump gagner la Maison Blanche ...
    
rupture sismique avec l'Europe met en parallèle avec la montée ...
    
ORDRE MONDIAL sursauta
    
ATOUT: TEMPS DE CROIRE EN AMÉRIQUE

   L'anglo-saxonne parle, que la Russie a parlé. Il est temps pour notre religion protestante pour restaurer nos mœurs et notre place avec Dieu. Il est temps pour les particuliers meilleures qualités de courses individuelles être défendues pour apporter un âge d'or dans ce monde, où 99% se gouverne, au lieu d'être gouverné par le 1%.
Soyons honnête dans ce que l'Union européenne était rien, mais l'exploitation de l'Europe du Sud par l'Europe du Nord, à la fois alimenté hors Europe de l'Est, comme tous dévoré la richesse de l'Amérique dans l'huile dollars dans laquelle les Américains BLED, alors que la caste vécu dans le luxe de leurs 30 heures par semaine et des semaines de congés payés.
Il est temps pour la nouvelle génération de se poser pour nous sauver de tracer la Première Guerre mondiale IV de, pour nous, les peuples à être recadrées comme de la laine d'un mouton. Nous avons le droit de nos Nations. Nous, les gens ont le droit à la vie, à la liberté et à nos activités de remplir nos vies morales.
Ne soyez pas trompé cependant, parce que l'Angleterre ne fut autorisé à Brexit, dans le vote ne soit volé comme en Autriche, donc un groupe de traçage de l'aristocratie et financiers en Europe peut prendre le pouvoir dans une dictature commune de 10 pays, pour tenter une nouvelle fois de frapper out et règle et causer des guerres. Il est temps cependant, le temps Theodore Roosevelt que chacune de nos nations ont une saine concurrence et ne pas être conduit dans une autre guerre qu'aucun d'entre nous désirent.
Que les allemands se posent. Que les Anglais se pose. Que les Français se posent. Que les pays scandinaves se pose. Que l'Espagnol se pose. Laissez le pôle se pose. Que se pose le tchèque. Laissez le hongrois se pose. Que le grec se pose. Que l'Italien se pose. Qu'ils chantent leur fierté nationale et se vanter de leurs héros d'antan. Que l'Amérique se joindre à eux et le Russe se joindre à eux dans une harmonie où la prospérité est un travail récompensant l'individu à la vie de nous tous ont combattu dans nos générations.
Le choix d'une nouvelle génération est pas une planète unie, mais une planète unie dans la beauté des nations individuelles séparées, mais de toute la terre de planète.
Mon Dieu, que nous puissions résoudre les problèmes dans le retour des envahisseurs sur leurs terres, en leur donnant des terres, un marteau et une pelle pour construire leur destin, et luttons comme nous tous pour un gouvernement et un avenir pour nos enfants que nous décidons.
Laissez-nous tous quitter ce monde obscur des rares féodal et entrer dans l'âge d'or pour tous les peuples prêts à chérir leur propre, en Dieu, la famille et le pays.
Amen et Amen


agtG
Es ist Zeit, diese nationalistischen Verräter mit nationalistischen Führer zu ersetzen


Als eine andere Lame Kirsche exklusiv in der Materie Antimaterie.

Für die Liebe der Nation, ist es Zeit für Europa, ihre Abstammung zu steigen, wie Donald Trump Amerika geführt hat, und in Frieden, steigen nach bestem Queen Victoria, Kaiser Wilhelm, Karl Martell und Friedrichs des Großen.
Es ist Zeit für Größe und Herrlichkeit und ein Vergießen dieser dirge von mongrelism und Sozialismus. Es ist Zeit für Europa und Amerika weiter zu setzen einzelnen Nationen mit Führung, so dass diese wirtschaftliche Depression gelöst werden, so dass in muslimischen Invasion, die die Welt nicht ein Adolf Hitler erwecken kriegten werden gegen, wie er versucht, Deutschland zu retten .
Es ist Zeit für Merkel und Cameron auf die Obama-bin der Geschichte für ihre epische Verrätereien und Entartung gekehrt werden. Es ist Zeit für Amerika in Donald Trump, Russland in Vladimir Putin, La Pen in Frankreich, Farage in England, mit echten Nationalisten aus Norwegen, Schweden, Spanien, Deutschland, Griechenland und Italien hergestellt werden, Wohlstand zu nutzen, nicht für die kollektive aber für den einzelnen gut.
    
ES IST EIN BREXIT! ERGEBNISSE...
    
Sky Live ... BBC, LIVE ...
    
Frankreich, Italien, Niederlande wollen nun Referendums ...
    
PFUND IN HISTORISCHEN COLLAPSE ... STOCKS ROCKED ... Plunge Protection Teams Mobilize ... Globale Banken versuchen zu beruhigen ... SOROS GOES SHORT ...
    
GREENSPAN: "Nur Spitze des Eisbergs '...
    
CAMERON OUT ... BORIS IN?
    
Merkel warnt vor kneejerk Reaktion ...
    
FARAGE IN SIEG ...
    
"Europa wird fallen sehr bald '...
    
Hillary, Obama auf falschen Seite der Geschichte ...
    
Zweiter schwerer Schlag für Obama in wie vielen Tagen ...
    
Brexit könnte signalisieren Trump gewinnen Weiße Haus ...
    
Seismische Bruch mit Europa zieht Parallelen mit Aufstieg ...
    
GLOBAL ORDER jolted
    
TRUMP: TIME IN AMERICA GLAUBEN

   Die Anglo Saxon spricht, wie Russland gesprochen hat. Es ist Zeit für unsere protestantischen Religion unsere Sitten und unseren Platz mit Gott wiederherzustellen. Es ist Zeit für die besonderen besten Eigenschaften der einzelnen Rassen verfochten werden, um ein goldenes Zeitalter in diese Welt zu bringen, wo die 99% selbst regelt, anstatt von der 1% ausgeschlossen werden.
Lassen Sie uns in dieser ehrlich zu sein, dass die Europäische Union durch den nordeuropäischen nichts anderes als Ausbeutung der südeuropäischen war, wie sowohl die osteuropäischen gespeist aus, als den ganzen Reichtum von Amerika in Öl für Dollar, in dem Amerikaner blutete, während die Kaste verschlungen im Luxus ihrer 30 Stunden Wochen und Wochen bezahlten Urlaub lebte.
Es ist Zeit für die neue Generation entstehen uns aufgetragen Weltkrieg IV zu sparen, denn wir sind die Völker wie Wolle von einem Schaf abgeschnitten werden. Wir haben das Recht, unsere Nationen. Wir, die Menschen haben das Recht auf Leben, Freiheit und unsere Bestrebungen unserer moralischen Leben zu erfüllen.
Sie werden aber nicht täuschen, weil England nur zu Brexit erlaubt wurde, an der Abstimmung nicht wie in Österreich gestohlen werden, so dass eine Plotten Gruppe von Aristokratie und Finanziers in Europa kann Energie in einem 10 Nationen-Diktatur zu nutzen, um noch einmal versuchen zu schlagen und Regel und verursachen Kriege. Es ist Zeit, obwohl, die Theodore Roosevelt Zeit, dass jeder unserer Nationen einen gesunden Wettbewerb haben und nicht in einen anderen Krieg geführt werden, dass keiner von uns wünschen.
Lassen Sie die deutschen entstehen. Lassen Sie die englische entstehen. Lassen Sie die Französisch entstehen. Lassen Sie den skandinavischen entstehen. Lassen Sie den Spanier entstehen. Lassen Sie die Pole entstehen. Lassen Sie die Tschechische entstehen. Lassen Sie die ungarische entstehen. Lassen Sie die griechische entstehen. Lassen Sie die italienische entstehen. Lassen Sie sie ihren nationalen Stolz singen und rühmen ihre Helden aus alter Zeit. Lassen Sie die Amerikaner sich ihnen anzuschließen und die russische verbinden sie in einer Harmonie, in der Wohlstand, um das Leben von uns allen in unserer Generationen gekämpft Arbeit belohnen das Individuum ist.
Die Wahl einer neuen Generation ist kein United Planet, sondern ein Planet vereint in der Schönheit der einzelnen Nationen trennen, sondern des ganzen Planeten Erde.
Mein Gott, lassen Sie uns die Probleme zu beheben, um die Eindringlinge in ihre Länder zurückkehren, ihnen Land, Hammer und Schaufel zu geben, ihr Schicksal zu bauen, und kämpfen wie wir alle für eine Regierung und Zukunft für unsere Kinder, wie wir entscheiden.
Lassen Sie uns alle Ausfahrt diese dunkle Welt des feudalen wenige, und geben Sie das goldene Zeitalter für alle Völker bereit sind, ihre eigenen zu schätzen, in Gott, Familie und Land.
Amen und Amen


agtG